تجهیزات نیروگاهی

محصولات نیروگاهی

سوابق نیروگاهی1) نیروگاه شهید رجایی – قزوین


کارفرما: شرکت توانیر
سال قرارداد: 1368
موضوع پروژه:

1-1) ساخت و نصب بدنه برج خنك کن (حدود 7000 تن)
1-2) ساخت و نصب مبدل ها و سازه های فولادی مربوط به مبدل های برج خنك کن (756 دستگاه مبدل)
1-3) ساخت و نصب سیستم لوله کشی
1-4) ساخت و نصب پیك کولر (48 دستگاه)
1-5) ساخت و نصب جت کندانسور (4 دستگاه به وزن حدود 450 تن)
1-6) ساخت و نصب مخازن
1-7) طراحی ساخت ونصب سیستم های HVAC


Untitled-2

2) نیروگاه اراک


کارفرما: شرکت توانیر
سال قرارداد: 1374
موضوع پروژه:

2-1) ساخت و نصب مبدل ها و سازه های فولادی مربوط به مبدل های برج خنك کن (432 دستگاه)
2-2) ساخت و نصب جت کندانسور (4 دستگاه به وزن حدود 600 تن)
2-3) ساخت و نصب پیك کولر (48 دستگاه)
2-4) ساخت و نصب مخازن
2-5) ساخت و نصب سیستم لوله کشی


cqcwc

3) نیروگاه منتظرقائم – کرج


کارفرما: شرکت مپنا اینترنشنال
سال قرارداد: 1375
موضوع پروژه:

3-1) ساخت و نصب مبدل ها و سازه های فولادی مربوط به مبدل های برج خنك کن (306 عدد مبدل)


Untitled-1

4) نیروگاه قم


کارفرما: شرکت آلمان GEA
سال قرارداد: 1375
موضوع پروژه:

4-1) ساخت مخازن
4-2) ساخت سیستم لوله کشی


ghom

5) نیروگاه سهند – تبریز


کارفرما: شرکت مپنا
سال قرارداد: 1380
موضوع پروژه:

5-1) ساخت مخازن (به وزن حدود 282 تن)
5-2) ساخت جت کندانسور (دو دستگاه به وزن حدود 300 تن)
5-3) ساخت پیك کولر (24 دستگاه)
5-4) ساخت پوشش مبدل های حرارتی برج خنك کن (برای 264 دستگاه مبدل)


sahand

6) نیروگاه نیشابور


کارفرما: شرکت مپنا
سال قرارداد: 1381
موضوع پروژه:

6-1) ساخت و نصب مبدل ها و سازه های فولادی مربوط به مبدل های برج خنك کن (30 دستگاه)


neishabur

7) 200 دستگاه مبدل حرارتی – شرکت مپنا


کارفرما: شرکت مپنا
سال قرارداد: 1381
موضوع پروژه:

7-1) ساخت و نصب مبدل ها و سازه های فولادی مربوط به مبدل های برج خنك کن (200 دستگاه)


mapna

8) نیروگاه یزد


کارفرما: کنسرسیوم شرکت های نورهان و بهین سامان سرزمین
سال قرارداد: 1383
موضوع پروژه:

8-1) ساخت و نصب مبدل ها و سازه های فولادی مربوط به مبدل های برج خنك کن (108 دستگاه)
8-2) ساخت پیك کولر (12 دستگاه)
8-3) ساخت سیستم خنك کننده آگزیلاری (6 دستگاه)
8-4) ساخت جت کندانسور (یك دستگاه به وزن حدود 150 تن)


yazd

9) نیروگاه کازرون


کارفرما: شرکت بلندپایه
سال قرارداد: 1389
موضوع پروژه:

9-1) ساخت و نصب مبدل ها و سازه های فولادی مربوط به مبدل های برج خنك کن (324 دستگاه)
9-2) ساخت و نصب پیك کولر (36 دستگاه)
9-3) ساخت و نصب سیستم خنك کننده آگزیلری (18 دستگاه)
9-4) ساخت و نصب جت کندانسور (3 دستگاه معادل حدود 450 تن)


cvqfqfq

10) نیروگاه کرمان


کارفرما: شرکت مپنا
سال قرارداد: 1385
موضوع پروژه:

10-1) ساخت و نصب مبدل ها و سازه های فولادی مربوط به مبدل های برج خنك کن (به وزن حدود 7300 تن)
10-2) ساخت و نصب سیستم های خنك کن آگزیلری (24 دستگاه)


frwgw